Hakkımızda /

 Politikalarımız
Sosyal Uygunluk Politikamız
Bu politika; Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. olarak kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun yönetim, çalışan ve tüm paydaşlarımız için önemini ve önceliğini vurgular.
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. sahip olduğu temel değerlerinin ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.
Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin, sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanan Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. , içinde yaşadığı topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak kabul eder.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri
1. İnsan Hakları
İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırmaya karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
Tedarikçilerimizden faaliyetlerini ilgili yasal gerekliliklere uygun ve Tosunoğlu Tekstil Etik İlke ve Kuralları’na uygun olarak sürdürmelerini bekleriz. Bu kapsamda; yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, insan haklarına saygılı davranmalarını, çalışan haklarına ve çevreyi koruma vb. standartlara uymalarını gözetiriz. İş ahlakı ve yolsuzlukla mücadele prensiplerine uygun davranmaları için destekleriz.

2. Çalışma Koşulları
2.a. Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi
Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz.

2.b. Ücretler ve Sosyal Hizmetler, Çalışma Saatleri
Ücretler ve sosyal hizmetler; asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenir. Çalışma saatleri geçerli yasalara uygundur. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılır.

2.c. Özgürce Çalışma Hakkı
Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dahilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

2.d. Toplanma ve Sendika Özgürlüğü
Çalışanlarımız hangi türde olursa olsun olumsuz sonuçlar doğurmasından korkmadan işletme yönetimi ile çalışma koşulları hakkında görüşebilir. Aralarında birleşerek bir sendikaya üye olma, bir temsilci atama ya da bir temsilci olarak seçilme hakkına sahiptir.

2.e. Sağlık ve Güvenlik
Kurum, en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır.

3. İş Etiği
3.a. Yolsuzlukla Mücadele
Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermez. Rüşvetin hoş görüldüğü ülkelerde dahi rüşvete izin vermeyecektir.

3.b. Ayrımcılık Yasağı
Çalışanlara hangi türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dahildir.

3.c. Yasalara ve Mevzuata Uyum
Tosunoğlu Tekstil çalışma anlayışı, başta ulusal mevzuat olmak üzere yasalaşmak suretiyle iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiş olan Uluslararası Sözleşmeler ve diğer iç düzenlemelere uyulması esasına dayanmaktadır.

Çalışanlarımızdan ayrıca faaliyet gösterdiğimiz yerel kültür ve değerlere saygı göstermelerini ve uyum sağlamalarını bekleriz. Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizde; açık, tam, doğru ve zamanlı iletişim konusunda hassasiyet gösterir, faaliyetlerimizi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirirken, yerli ve yabancı tüm kurum ve kuruluşlara ayırım gözetmeksizin yaklaşırız.

4. Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
Tosunoğlu Tekstil bünyesinde görev yapan her düzeydeki çalışanımızı, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak Etik İlke ve Kurallar ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendiririz. Etik İlke ve Kurallarımızı, işe yeni başlayan her çalışanımıza oryantasyon programı aracılığı ile aktarırız.

5. Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük, Bağışlar
Tosunoğlu Tekstil sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, İş etiğine bağlı hareket etmek üzere; toplumun sorunlarına duyarlı davranır, çözümü için katkıda bulunuruz.
Toplumun yaşamına, gelişmesine katkı sağlayacak sürdürülebilirlik projelerinde yeralır, bağış desteğinde bulunur; kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerini destekleyerek toplumsal yaşamı zenginleştiririz.
×

Hakkımızda / Politikalarımız

Sosyal Uygunluk Politikamız
Bu politika; Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. olarak kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun yönetim, çalışan ve tüm paydaşlarımız için önemini ve önceliğini vurgular.
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. sahip olduğu temel değerlerinin ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.
Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin, sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanan Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. , içinde yaşadığı topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak kabul eder.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri
1. İnsan Hakları
İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırmaya karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
Tedarikçilerimizden faaliyetlerini ilgili yasal gerekliliklere uygun ve Tosunoğlu Tekstil Etik İlke ve Kuralları’na uygun olarak sürdürmelerini bekleriz. Bu kapsamda; yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, insan haklarına saygılı davranmalarını, çalışan haklarına ve çevreyi koruma vb. standartlara uymalarını gözetiriz. İş ahlakı ve yolsuzlukla mücadele prensiplerine uygun davranmaları için destekleriz.

2. Çalışma Koşulları
2.a. Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi
Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz.

2.b. Ücretler ve Sosyal Hizmetler, Çalışma Saatleri
Ücretler ve sosyal hizmetler; asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenir. Çalışma saatleri geçerli yasalara uygundur. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılır.

2.c. Özgürce Çalışma Hakkı
Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dahilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

2.d. Toplanma ve Sendika Özgürlüğü
Çalışanlarımız hangi türde olursa olsun olumsuz sonuçlar doğurmasından korkmadan işletme yönetimi ile çalışma koşulları hakkında görüşebilir. Aralarında birleşerek bir sendikaya üye olma, bir temsilci atama ya da bir temsilci olarak seçilme hakkına sahiptir.

2.e. Sağlık ve Güvenlik
Kurum, en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır.

3. İş Etiği
3.a. Yolsuzlukla Mücadele
Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermez. Rüşvetin hoş görüldüğü ülkelerde dahi rüşvete izin vermeyecektir.

3.b. Ayrımcılık Yasağı
Çalışanlara hangi türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dahildir.

3.c. Yasalara ve Mevzuata Uyum
Tosunoğlu Tekstil çalışma anlayışı, başta ulusal mevzuat olmak üzere yasalaşmak suretiyle iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiş olan Uluslararası Sözleşmeler ve diğer iç düzenlemelere uyulması esasına dayanmaktadır.

Çalışanlarımızdan ayrıca faaliyet gösterdiğimiz yerel kültür ve değerlere saygı göstermelerini ve uyum sağlamalarını bekleriz. Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizde; açık, tam, doğru ve zamanlı iletişim konusunda hassasiyet gösterir, faaliyetlerimizi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirirken, yerli ve yabancı tüm kurum ve kuruluşlara ayırım gözetmeksizin yaklaşırız.

4. Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
Tosunoğlu Tekstil bünyesinde görev yapan her düzeydeki çalışanımızı, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak Etik İlke ve Kurallar ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendiririz. Etik İlke ve Kurallarımızı, işe yeni başlayan her çalışanımıza oryantasyon programı aracılığı ile aktarırız.

5. Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük, Bağışlar
Tosunoğlu Tekstil sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, İş etiğine bağlı hareket etmek üzere; toplumun sorunlarına duyarlı davranır, çözümü için katkıda bulunuruz.
Toplumun yaşamına, gelişmesine katkı sağlayacak sürdürülebilirlik projelerinde yeralır, bağış desteğinde bulunur; kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerini destekleyerek toplumsal yaşamı zenginleştiririz.

23.01.2023