Hakkımızda /

 Politikalarımız
SA8000 Politikası
Tosunoğlu Tekstil olarak, iş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyerek, SA8000 standartlarına tam uyum sağlamak için aşağıdaki taahhütlerimizin yerine getirileceğini tüm paydaşlarımıza beyan ederiz.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı
•Çalışanların örgütlenme özgürlüğüne, sendikal faaliyetlerine, toplu pazarlık ve toplu iş sözleşmesi haklarına saygı gösterileceğini,
•Çalışanların bu haklarını kullanmalarından dolayı işten çıkarılma, ayrımcılık, taciz ve misillemeye karşı korunacağını,

Çocuk İşçiliği
•Hiçbir koşul altında ne şirket bünyesinde ne de tedarik zincirinde çocuk işçi çalıştırılmayacağını,
•Genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket edileceğini,

Zorla veya Zorunlu Çalıştırma
• İnsan hakkı ihlali olarak kabul edilen herhangi zorla çalıştırma veya zorunlu çalışma uygulamasına izin verilmeyeceğini,
•Fazla mesailerin yasal sınırlar içerisinde çalışanın gönüllülük esasına göre yapılacağını ve hiçbir çalışanının fazla mesaiye zorlanmayacağını,

Ayrımcılık
•Ayrımcılıkla mücadele edileceğini ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikasının benimseneceğini,
• Irk, cinsiyet, yaş, din, milliyet, engellilik durumu veya diğer yasal koruma altındaki kategorilere dayalı olarak hiçbir çalışanın ayrımcılığa maruz bırakılmayacağını,

Taciz, İstismar ve Kötü Muamele
•Her türlü taciz, istismar ve kötü muamele ile mücadele edileceğini,
•Böyle bir davranışa maruz kalan çalışanlar için sosyal, psikolojik ve hukuki destek ve rehabilitasyon programlarının sunulacağını,

Sağlık ve Güvenlik
•Tüm iş sağlığı ve güvenliği yasalarına, düzenlemelerine ve standartlarına tam uyum sağlanacağını,
• İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirileceğini ve bu riskleri azaltmak için gerekli önlemlerin alınacağını,
• İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gözden geçirilerek daha güvenli bir iş ortamının oluşturulacağını,

Çalışma Saatleri ve Ücretler
•Çalışma saatleri ve ücretler konusunda yasal düzenlemelere uyulacağını,
•Yaşam ücreti hesaplamaları yapılarak çalışanlarımıza yaşam ücretinin üzerinde ödeme yapacağımızı,

Disiplin Uygulamaları
•Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu biçimde davranmayı,
•Disiplin yöntemi olarak psikolojik veya fiziksel ceza ve parasal ceza uygulanamayacağını,

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Paydaş Katılımı
•Tedarik zinciri boyunca insan hakları ve çalışma standartlarına uyulacağını,
•Tüm paydaşlar ile açık ve etkili bir iletişim ve iş birliği kurulacağını,

Sosyal Yönetim Sistemi
•SA8000:2014 Standardının gereksinimleri doğrultusunda sürdürülebilir bir sosyal yönetim sisteminin oluşturulacağını ve sürekli iyileştirileceğini ve geliştirileceğini taahhüt ederiz

Devamını Oku.

Kimyasal Yönetim Sistemi Politikası
Tosunoğlu Tekstil olarak, kimyasal maddelerin güvenli kullanımını temel alan bir Kimyasal Yönetim Sistemi benimsenmiştir. Bu kapsamda:
• Faaliyet gösterdiğimiz sektördeki tüm yasal düzenlemelere tam uyum sağlamayı ve düzenli olarak bu uyumluluğu değerlendirmeyi,
• Çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için kimyasal maddeleri güvenli bir şekilde kullanmayı,
• Kimyasal kullanımından kaynaklı çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi,
• Çalışanlarımızın kimyasal yönetim konusundaki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek için eğitim programları düzenlemeyi ve farkındalık düzeylerini artırmayı,
• Tesisimizin operasyonlarında izlenebilirlik ve şeffaflığı artırmayı, kimyasal kullanımıyla ilgili verileri etkin bir şekilde kaydetmeyi ve paylaşmayı,
• Üretim süreçlerimizde sürdürülebilir kimyasal yönetimini uygulamayı ve doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmayı,
• Kimyasal yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli olarak değerlendirmeyi, performansımızı ölçmeyi ve iyileştirme fırsatlarını belirlemeyi,
Taahhüt eder ve şirketimizin Kimyasal Yönetim Sistemi Politikası olarak ilan ederiz.

Devamını Oku.

İletişim Politikamız
· İşyerinde pozitif iletişim yaklaşımının ön planda tutulduğu samimi bir çalışma ortamı sunarız. Bu çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi önceliğimizdir.

· İletişimin etkinliği için iç iletişimin güçlendirilmesi ve şeffaflığının sağlanmasını esas kabul ederiz.

· İç iletişimimizde karmaşık terimler veya jargon yerine anlaşılabilir yalın bir dil kullanırız.

· Çalışanlarımız arasında açık iletişim ağları sağlar, şirket içi haberleşme, etkileşim ve ilişkileşme için dijital platformlardan da yararlanırız.

· Şirket içinde iç müşteri algısının geliştirilmesi ile çalışan ve müşteri memnuniyeti arasında güçlü bir ilişki olduğuna inanırız.

· Komiteler aracılığıyla takım çalışması ve ekip ruhunu yakalamaya çalışırız.

· Etkili geri bildirim mekanizmaları kurar ve yönetici ve çalışanlarımızı geri bildirim verme ve alma konusunda eğitiriz.

· Dilek, şikâyet ve önerilerimizi, etik kurallarımız çerçevesinde endişe duymadan ifade ederiz.

· İç iletişimin güçlendirilmesi adına üst yönetimimizden iç iletişim için liderlik alırız ve bu konuda bütçe ayrılmasını sağlarız.

Devamını Oku.

Kalite Politikamız
Her zaman müşteri taleplerini karşılayan, yürürlükteki mevzuat şartlarına uyan, güvenilir, kaliteli ürünler sunmak için;
● EN ISO 9001, EN ISO 14 001, ISO 45 001, EN 9100 yönetim sistemleri şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmek,
● Müşterilerimizin ve Çalışanlarımızın memnuniyetini sürekli arttırmak,
● Dünyamızın kısıtlı kaynaklarını da dikkate alarak, hurda ve firelerin azaltılması için çalışmak,
● Çevre ve İş Güvenliği Mevzuatına, EN 9100 Yasal Şartları ve Mevzuatına uygun çalışmak, geçerli gereksinimleri karşılamak,
● Atıkları kaynağında azaltmak, kirliliği önleyecek çalışmalar gerçekleştirmek,
● Enerji verimliliği sağlayarak doğal kaynakları korumak,
● Çalışanlarımızın güvenli iş ortamında çalışmalarını sağlamak, iş kazalarını önlemek,
firmamızın kalite politikasıdır.

Yönetim, bu politikanın gerçekleşmesi için kaynak ayırmayı görev bilir ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi taahhüt eder.

Firmamızda çalışmaktan ve yaptığı işten dolayı gurur duymak, tüm çalışanlarımızın hakkıdır.

Devamını Oku.

Enerji Yönetimi Politikamız
Tosunoğlu Tekstil AŞ olarak tüm yürüttüğümüz faaliyetlerimizde enerji kullanımımızın sistematik olarak takip edilmesi ve yönetilmesi doğrultusunda verimliliğimizin arttırılması ve bu sayede enerji sarfiyatlarının azaltılmasını hedefliyoruz. Bu amaçla birlikte enerji verimliliğini küçük ve sürekli iyileştirme hedefiyle enerji yönetim sisteminin kurulmasını, uygulamasını ve sürdürülebilirliğini hedefliyoruz.

Bu hedef doğrultusunda ;
• Yasal gereklilikleri, sözleşmeler ile belirlenen yükümlülükleri ve teknik gereklilikleri tespit ederek, uygun enerji yönetim sistemini oluşturmayı,
• Enerji tüketimlerini izleyerek , raporlayarak sürekli iyileştirmenin merdiven basamaklarını oluşturmayı,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanmasının arttırmayı,
• Sera gazı salınımını azaltmayı,
• Tüm çalışanlarımıza enerji verimliliği farkındalığını arttırmayı ,
taahhüt ederiz.

Devamını Oku.

Sürdürülebilirlik Politikamız
Tosunoğlu Tekstil Sürdürülebilirlik Politikası;
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun bilincinde olarak, ekonomik değer yaratmanın yanısıra, sosyal ve çevresel sorumlulukları da gözeterek, tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı hedeflemek,
Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için; sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir toplum ilkelerinin dengeli bir biçimde yönetilmesi gerektiğinin bilincinde olmak,

Ve bu anlayıştan yola çıkarak,
Tüm faaliyetlerimizi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Tosunoğlu Tekstil Etik İlke ve Kuralları’na bağlı kurumsal yönetim anlayışı, şeffaf ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bakış açısı ile gerçekleştirmeyi önceliğimiz olarak görmek,
Stratejik planlarımızı gerçekleştirirken, sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi önceliklendirerek, riskleri fırsatlara dönüştürmeyi hedefleyen risk yönetimi modelimiz ile paydaşlarımız için sürekli ve artan oranda değer yaratmak.

Devamını Oku.

Üretim Yönetimi Politikamız
Ürünleri müşteri memnuniyetini gözeterek, istenilen kalitede, zamanında ve doğru miktarda ilk seferde, iş sağlığı & güvenliğine uygun ve çevreye duyarlı bir bilinçle üretmek,
Verimliliği arttırmak adına stok devir hızını dengelemek,
Üretimin her aşamasında ileri teknolojiyi kullanmak ve yetkin personel ile çalışmak,
Müşterinin para ödemediği her şeyi israf olarak görmek ve israf noktalarını yok edecek ekipler yetiştirmek sürdürülebilirliğimizin garantisidir.

Devamını Oku.

Satın Alma ve Tedarik Politikamız
Sürdürülebilirlik ve verimlilik stratejisini bu politikanın ana bileşenleri olarak belirleyen şirketimiz, tedarik zincirindeki tüm paydaşları ile;
1. Daha verimli üretim gerçekleştirmek için yeni tedarikçileri araştırmak ve mevcut tedarikçileri denetlemek,
2. Rekabetçi ve yenilikçi olabilmek adına tüm tedarik alternatiflerini değerlendirmek, mevcut tedarikçilerin iyileşmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
3. Tam zamanında kaliteli üretim yapabilmek için alanında uzmanlaşmış, dürüst, SÜRDÜRÜLEBİLİR ve İZLENEBİLİR üretime önem veren, uluslararası standartları yakalamış tedarikçilerle çalışmayı amaçlamak,
4. Tedarik zincirinde ve dış kaynak kullanımlarında Tosunoğlu Etik İlke ve kurallarını önemseyen ve bütçe yapısına uygun tedarikçilerle çalışmak Satın Alma ve Tedarik Politikamızdır.
5. Tedarik zincirimizde sürdürülebilirlik kriterlerinin takibine önem verir, tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik gelişimlerini, bilgilendirilmelerini, denetimlerini takip ederek farkındalığı yaymaya özen gösteriririz.

Devamını Oku.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Politikamız
Satış ve pazarlama ekibinin müşterilerle olan tüm iletişimlerinde, ilgi, zaman ve saygı ile güven ilişkisi kurmak önceliğimizdir.

Bu doğrultuda;
• Müşterilerimiz ile olan samimiyetimizin sürdürebilirliği için tüm bilgilerine gizlilik ilkesi ile hakim olmak, bilgi sistemlerinde tutulan bu bilgileri sürekli CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi ile yenilemek
• Müşterilerimiz ile ilişkilerimizi sürekli güncel tutmak için, farklı faaliyet ve birebir müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek.
• Şirketimizi ziyaret eden herkes «Tosunoğlu Misafirperverliğine» layık kişilerdir anlayışına göre davranmak Müşteri İlişkileri Yönetimi Politikamızdır.

Devamını Oku.

Satış ve Pazarlama Politikamız
Dinamiklerimizin başlangıç noktası olan satış faaliyetlerimizi tasarım ve ARGE çalışmaları ile destekleyerek; • Hedef pazarı; ülke, müşteri segmenti ve ürün bazında belirlemek • Hedef Pazar içinde makine parkuruna uygun müşteri bulmak • Müşterileri segmentlerine ayırarak onlara uygun ürün ve strateji uygulama bilinciyle hareket etmek • Bütçe hedefleri doğrultusunda kazan-kazan ilkesine göre fiyatlandırmak • Ciro ve Kar bazlı operasyonlarla toplam karlılığa odaklanmak • Müşteri memnuniyeti ve sadakatinin sürekliliğini sağlamak Satış ve Pazarlama Politikamızdır.

Devamını Oku.

Mali İşler ve Finansman Politikamız
Piyasa koşullarında rekabet edebilmek amacıyla, şirket kaynaklarını doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda etkin kullanılmasını sağlayarak işletmenin değerini maksimize etmek
Şirket muhasebe standartlarını belirleyerek hem uygulayıcılar hem de finansal tablo kullanıcıları açısından bilgilerin güvenilir, doğru ve gerçeğe uygun olmasını sağlamak
Firmanın bütçesinin çıkarılmasını sağlayarak, herkesin bu bütçeye göre hareket etmesini sağlamak ve gerçekleşmeleri bütçe ile takip ederek bölümleri yönlendirmek
İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşlardan destek alarak çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

Devamını Oku.

Genel Yönetim Politikamız
Şirketimizin öncelikleri doğrultusunda paydaşların yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla;
• Yaptığı her faaliyette çevreye ve insana duyarlı, risk analizini ve risk yönetimini yapabilen ve bu doğrultuda proaktif çalışabilen,
• Hızlı, doğru ve zamanında etkin karar alabilen,
• Yetkinliği çerçevesinde inisiyatif kullanabilen,
• Çalışanların yenilikçi ve çözümcü fikirlerine açık olan,
• Takım çalışmasına yatkın,
• Güvenilir bir yapıya sahip olan,
• Sistematik, verilerle çalışan ve analiz edebilen,
• Koçvari liderlik yetkinliklerine sahip ve lider olabilecek kişilerin çevreye ve insana duyarlı olacak şekilde yetiştirilmesine olanak veren liderler, çevik organizasyonun sürdürebilirliğini sağlarlar.

Devamını Oku.

İnsan Kaynakları Politikamız
Şirketin Stratejik Amaçları doğrultusunda;
• İş tatmini ve aidiyet duygusu yüksek,
• Sürdürülebilirlik bilincini benimseyen,
• Yetenek avcısı olarak yetenekleri cezbeden ve geliştirerek elde tutan,
• Performansa dayalı adil ücret sistemine sahip,
• Şirkete değer katan çalışanların onurlandırılıp ödüllendirildiği,
• İçerideki çalışanların âşık olduğu, dışarıdaki potansiyellerin tercih ettiği cezbedici bir şirket, hedef ve yetkinlik bazlı entegre çalışan insan kaynakları sistemleri ile olur.

Devamını Oku.

Çevre Politikamız
TOSUNOĞLU Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek amacı ile çalışmalarımıza yön vermekteyiz.
Yapılacak olan bütün faaliyetlerde yasal ve uluslararası mevzuatların takibini göz önüne almaktayız.

Bu vizyondan hareketle kendimizi yenilemekte ve aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz;
1- Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal ve müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
2- Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.
3- Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
4- Çevre yönetim sistemimizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
5- Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
6- Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.
7- Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
8- İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak.
9- Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek.
10- Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda da çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
11- Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını şeffaf olarak izlemek, yönetmek ve raporlamak.
12- Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını desteklemek.

Tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın gerekliliklerini ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

Devamını Oku.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ana görevi doğrultusundaki rekabet üstünlüğünü sağlamak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için yaptığı çalışmalarda, çalışanlarını en önemli değeri olarak görür. Çalışanlarının ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı, güvenli bir iş ortamı oluşturmak ve gerekli tedbirleri almayı prensip edinmiştir.

Sağlıklı ve Güvenli bir iş ortamı oluşturmak için;
• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri izler, mevcut yasal mevzuat hükümlerine uyar ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirir.
• Faaliyetleriyle bağlantılı yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için, faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, analiz etmeyi ve riskleri azaltacak tedbirleri alır.
• Çalışanlarının ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkesin bireysel ya da kurumsal sorumluluklarının farkında olması için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapar.
• Faaliyetlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak sürdürür. İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini ve İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmek için hedefler ve yönetim programları oluşturur, sonuçları izler, hedeflerden sapma durumunda gerekli önleyici faaliyetleri devreye sokar.

1. Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Kullanımları
Bütün çalışanlarımıza iş güvenliği için kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) şirketimiz tarafından ücretsiz olarak verilir. Kişisel koruyucu donanımlar personele zimmet karşılığı verilmektedir. Kişisel Koruyucu Donanımının çalışanlar tarafından kullanılmasının sağlanması, günlük veya haftalık kullanımların takibi ilgili bölüm sorumlusunun görevidir.

2. Tehlikeli Makine ve Cihazlar
Kullanımı özel eğitim ve beceri gerektirecek derecede tehlike arz eden herhangi makine, cihaz vs. üzerinde kişileri uyarıcı işaretler bulundurulmalıdır. Buna ait özel eğitim almamış veya bilgilendirilmemiş personelin tehlikeli makine ve cihazları kullanımı yasaktır. Bunlardaki gerekli işlemleri özel izinli veya yetkili personelin yazılmış talimatına uygun ve gerekli iş güvenliği yardımcı ekipmanını ve/veya kişisel koruyucu donanımını kullanarak/giyerek yapması sağlanacaktır.

3. İş Kazaları ve İlk Yardım
İş kazalarında ve diğer hastalık durumlarında genel olarak aşağıdaki gibi hareket edilir;
Kazayı ilk gören veya en yakın personel kaza mahallinde gereken koruyucu tedbirleri alır ve diğer çalışanlara haber verir. İş kazası geçiren kişi uygunsa hemen kaza mahallinden kenara alınır ve ilk yardım ekibindeki personel tarafından durumu uygunsa mümkün olan ilk müdahale yapılır. Bundan sonra kazalının durumu müsaitse en yakın sağlık kuruluşuna götürülür. Eğer kazalı ciddi yaralı veya ölmüş ise en yakın sağlık kuruluşundan yardım istenir.

Devamını Oku.

Sosyal Uygunluk Politikamız
Bu politika; Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. olarak kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun yönetim, çalışan ve tüm paydaşlarımız için önemini ve önceliğini vurgular.
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. sahip olduğu temel değerlerinin ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.
Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin, sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanan Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. , içinde yaşadığı topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak kabul eder.
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri
1. İnsan Hakları
İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırmaya karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
Tedarikçilerimizden faaliyetlerini ilgili yasal gerekliliklere uygun ve Tosunoğlu Tekstil Etik İlke ve Kuralları’na uygun olarak sürdürmelerini bekleriz. Bu kapsamda; yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, insan haklarına saygılı davranmalarını, çalışan haklarına ve çevreyi koruma vb. standartlara uymalarını gözetiriz. İş ahlakı ve yolsuzlukla mücadele prensiplerine uygun davranmaları için destekleriz.

2. Çalışma Koşulları
2.a. Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi
Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz.

2.b. Ücretler ve Sosyal Hizmetler, Çalışma Saatleri
Ücretler ve sosyal hizmetler; asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenir. Çalışma saatleri geçerli yasalara uygundur. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılır.

2.c. Özgürce Çalışma Hakkı
Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dahilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

2.d. Toplanma ve Sendika Özgürlüğü
Çalışanlarımız hangi türde olursa olsun olumsuz sonuçlar doğurmasından korkmadan işletme yönetimi ile çalışma koşulları hakkında görüşebilir. Aralarında birleşerek bir sendikaya üye olma, bir temsilci atama ya da bir temsilci olarak seçilme hakkına sahiptir.

2.e. Sağlık ve Güvenlik
Kurum, en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır.

3. İş Etiği
3.a. Yolsuzlukla Mücadele
Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermez. Rüşvetin hoş görüldüğü ülkelerde dahi rüşvete izin vermeyecektir.

3.b. Ayrımcılık Yasağı
Çalışanlara hangi türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dahildir.

3.c. Yasalara ve Mevzuata Uyum
Tosunoğlu Tekstil çalışma anlayışı, başta ulusal mevzuat olmak üzere yasalaşmak suretiyle iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiş olan Uluslararası Sözleşmeler ve diğer iç düzenlemelere uyulması esasına dayanmaktadır.

Çalışanlarımızdan ayrıca faaliyet gösterdiğimiz yerel kültür ve değerlere saygı göstermelerini ve uyum sağlamalarını bekleriz. Yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizde; açık, tam, doğru ve zamanlı iletişim konusunda hassasiyet gösterir, faaliyetlerimizi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirirken, yerli ve yabancı tüm kurum ve kuruluşlara ayırım gözetmeksizin yaklaşırız.

4. Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
Tosunoğlu Tekstil bünyesinde görev yapan her düzeydeki çalışanımızı, istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak Etik İlke ve Kurallar ve bu ilkelere ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendiririz. Etik İlke ve Kurallarımızı, işe yeni başlayan her çalışanımıza oryantasyon programı aracılığı ile aktarırız.

5. Sosyal Sorumluluk, Gönüllülük, Bağışlar
Tosunoğlu Tekstil sosyal sorumluluk yaklaşımı gereği, İş etiğine bağlı hareket etmek üzere; toplumun sorunlarına duyarlı davranır, çözümü için katkıda bulunuruz.
Toplumun yaşamına, gelişmesine katkı sağlayacak sürdürülebilirlik projelerinde yeralır, bağış desteğinde bulunur; kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerini destekleyerek toplumsal yaşamı zenginleştiririz.

Devamını Oku.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız
Tosunoğlu Tekstil San. Ve Tic. A.Ş., iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetlerin bir göstergesi olarak, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası düzenlemiştir.
Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:
a. Nakit ödemeler, Siyasi ya da diğer bağışlar,
b. Komisyon,
c. Kolaylaştırıcı ödemeler,
d. Sosyal haklar,
e. Genel Etik İlke ve Davranış Kuralları’na aykırı hediye, temsil ve ağırlamalar,
f. İşe yakınının alınması,
g. Diğer menfaatler,
h. Terfi vb. sayılabilir.
İşbu Politika’da belirlenen ilkeler kapsamında, faaliyetlerimizi adil, şeffaf, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmekteyiz.
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda son derece hassas olmakla birlikte, rüşvet ve yolsuzluğun karşısındayız, rüşvet ve yolsuzluk içeren faaliyetleri tolere etmeyiz.
Bu bakımdan, rüşvet’in teklif edilmesi, ima edilmesi, alınması veya verilmesi kabul edilemez.
Rüşvet aracılığıyla, Tosunoğlu Tekstil ile çalışmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesini prensip olarak benimsemekteyiz.
Çalışanlarımız, rüşvet vermeyi veya almayı reddetmesinden doğacak gecikme veya kazanç kaybı için cezalandırılmaz.
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili yerel ve faaliyette bulunulan ülkelerdeki yasa, düzenlemelere ve ilkelere uyum sağlarız.
Faaliyet kapsamında yer aldığımız sektörde, rüşvete ve yolsuzluğa karşı düzenlenmiş olan OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi’ne ve diğer rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere uyarız.

Kamu ile İlişkiler
Resmi bir eylem veya kararı etkileme amaçlı, Kamu Görevlisi’ ne değerli herhangi bir hediye ve/veya şey vermeyi, dolaylı veya doğrudan her türlü ödeme yapmayı taahhüt etmek veya ima etmek kabul edilemez. Bunun yanı sıra çalışanlarımız, kamusal işlerde menfaat sağlamak adına, kamu görevlilerine dolaylı veya dolaysız şekilde rüşvet veremezler. Bu sebeple çalışanlarımız, şirketimizin Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’na uygun olarak davranmakla yükümlüdürler.

Anlaşma ve İhaleler
Tosunoğlu Tekstil olarak, dahil olduğumuz anlaşmalarda, bir iş ilişkisinin başlatılması ya da devam etmesi durumunda ve kamu veya kamu dışındaki ihalelerde bu politikaya uyumlu davranmaya özen gösteririz. Bunun yanı sıra, Tosunoğlu Tekstil olarak, şirket birleşme ve satın alma işlemleri ile ortak girişim süreçlerinde bu politikaya uygun davranmayı ve bu süreçlerde hedef olan şirketlerin veya birlikte çalışılan şirketlerin de bu politikaya uyumlu hareket etmesini bekleriz.

Kolaylaştırma Ödemeleri
Tosunoğlu Tekstil olarak, kamu kurumları ile rutin bir işlemi ya da bir süreci (izin, ruhsat almak, ihale işlemleri vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırıcı ödemelere izin vermeyiz.

Bağış ve Hediye
Çalışanlarımız kamu çalışanları, müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları ile olan ilişkilerinde bağımsızlıklarını zedeleyecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif edemezler. Çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek durumlara sebebiyet verilmemesine, böyle durumlarda hediye teklif ve kabul edilmemesine özen gösteririz.

Şirketimizin muhasebe sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar, ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde düzenlenmiştir:
a. Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulması ve muhafaza edilmesine, b. Kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemlerinin kurulmasına,
c. Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmamasına, özen gösteririz.
Tosunoğlu Tekstil, ticari ilişkilerini geliştirmek, ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu etkinlik faaliyetlerinin makul ölçüde olmasına gayret ederiz. Temsil ve ağırlamanın, temel ve önemli bir kararı alma süreci öncesinde olmamasına özen gösteririz.

Devamını Oku.

Bilgi Gizliliği (KVKK) Politikamız
Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi
Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı
Bugüne kadar “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketlerimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.
Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Önemle belirtelim ki, “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından hazırlanmıştır.
Kişisel verileri işlenen kişiler, “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” olarak bu haklara saygılıyız.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi
Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur.

Kişisel verilerin silinmesi
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Doğruluk ve veri güncelliği
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, müşteriler ya da “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Gizlilik ve veri güvenliği
Kişisel veriler gizlidir ve “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

IV. Veri işleme amaçları
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” in kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi
Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi
Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Reklam amaçlı veri işleme
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır.

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Şirketin veri işlemesi
Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Kullanıcı bilgileri ve internet
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” e ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.
Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler
Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

Google(analytics, doubleclick)
Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Reklam Site içi iyileştirme
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Facebook
Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam
Çerez Türü: Ticari çerezler
Insider
Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Reklam Site içi iyileştirme
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Hotjar
Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Site içi iyileştirme
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

3’üncü taraf firmalar (criteo, rtbhouse)
Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

İşlevsel ve Analitik
Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Üçüncü Taraf Çerezler
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Ticari çerezler
İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Rezervasyon aşamasında iken sistemdeki hatalar ya da kesilmeler nedeniyle işleminiz yarım kalırsa çağrı merkezi temsilcimiz size ulaşacaktır.

Çerezleri nasıl silebilirim?
Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.

Tesislerdeki Güvenlik Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları
6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” ziyaretiniz sebebiyle elde edilen güvenlik kamerası görüntüleriniz hem şirketimizin hem de sizlerin güvenliğinin sağlanması, şirketimizin sizlere güvenle hizmet temin edebilmesi için toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz sayılan amaçların dışında kullanılmamakta; KVKK’nın m.5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunun m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılamak üzere paylaşılabilir. Toplanma amacı sona erdikten sonra ise verileriniz imha edilmektedir.

VI. Çalışanlarımıza ait veriler
İş ilişkisi için verilerin işlenmesi
Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

Çalışanların Yararına İşlemeler
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır.

Telekomünikasyon ve internet
Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

VII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması
Kişisel veriler, “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir.

“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;
» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” in iş ortaklarına,
» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” in tedarikçilerine,
» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” in çözüm ortaklarına,
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

VIII. İlgili kişinin hakları
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.
Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi http://www.tosunoglu.com.tr adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak aşağıda belirtilmiş iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

IX. Gizlilik İlkesi
İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

X. İşlem güvenliği
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

XI. Denetim
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

XII. İhlallerin Bildirimi
“TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
İhlallerin bildirimi ile ilgili http://www.tosunoglu.com.tr adresinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan taleplere ilişkin
Tüm başvurular http://www.tosunoglu.com.tr sayfalarında da duyurulduğu üzere, sayfada yer alan formun doldurulup, ekine kimlik fotokopisi eklenerek iadeli taahhütlü mektup ile form üzerindeki adrese gönderilmesi halinde işleme alınacaktır. Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

XII Elektronik İletişim İzni
İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”nin tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms, e-posta ve diğer elektronik iletişim yollarıyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Müşteriler, kişisel verilerinin “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş., söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.
Müşteri işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız. İletişim izninizi geri almak istediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izni verdiğiniz yöntemle (sms, e-posta, web sitesi ve diğer usuller) bu talebinizi “TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş ” ye iletebilirsiniz.

İletişim
Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.
TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım, Fahri Karaca Cad. No:11, 20330 Honaz/Denizli/Türkiye
DENİZLİ TÜRKİYE
TEL : +90 258 371 36 31
FAX : +90 258 371 22 20
MAİL : tosunoglu@tosunoglu.com.tr

Devamını Oku.

×

Hakkımızda / Politikalarımız

SA8000 Politikası

Devamını Oku.

Kimyasal Yönetim Sistemi Politikası

Devamını Oku.

İletişim Politikamız

Devamını Oku.

Kalite Politikamız

Devamını Oku.

Enerji Yönetimi Politikamız

Devamını Oku.

Sürdürülebilirlik Politikamız

Devamını Oku.

Üretim Yönetimi Politikamız

Devamını Oku.

Satın Alma ve Tedarik Politikamız

Devamını Oku.

Müşteri İlişkileri Yönetimi Politikamız

Devamını Oku.

Satış ve Pazarlama Politikamız

Devamını Oku.

Mali İşler ve Finansman Politikamız

Devamını Oku.

Genel Yönetim Politikamız

Devamını Oku.

İnsan Kaynakları Politikamız

Devamını Oku.

Çevre Politikamız

Devamını Oku.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Devamını Oku.

Sosyal Uygunluk Politikamız

Devamını Oku.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız

Devamını Oku.

Bilgi Gizliliği (KVKK) Politikamız

Devamını Oku.